Scan2Archive, טיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת,
רוב החברות והעסקים משתמשים/קיימת אצלם מערכת ממוחשבת להפקה, טיפול, גניזה ואיתור מסמכי החברה ביכלל ובעיקר מסמכי הנהלת חשבונות היוצאים מהם ללקוחותיהם.

לעומת זאת המסמכים הנכנסים ברמה יומית לחברות ולעסקים חייבים בטיפול ידני/אנושי לזהוי המיידע המצוי בהם. מיידע זה דורש הקלדה ושילוב הנתונים החשבונאים הנשלפים ממסמכים אלו למערכות הנהלת החשבונות של החברה.

Scan2Archive מספקת פיתרון ממוחשב אוטומאטי לקליטה וזהוי מסמכי הנהלת החשבונות הנכנסים לחברות וארגונים, הפיכתם למסמכי מחשב ברי עריכה וחיפוש, ומתוך המסמכים, מערכת Scan2Archive שולפת אוטומאטית את הנתונים הנדרשים ואלו מועברים אל מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת הקיימת אצלם. כל זאת בצורה אוטומאטית ממוחשבת ובמינימום זמן וללא טעיות אנוש.

על המסמכים הנכנסים ניתן להוסיף, כחותמת מים, בעת סריקתם/קליטתם אישור על קליטתם, מועד קליטתם, חותמת לשיוך המסמכים לתחומי הוצאה שונים, הוספת חותמת דגיטלית מאובטחת המייתרת הצורך בגניזה פיזית, ויצירת ארכיון ממוחשב דגיטלי מגובה בענן,


" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"